Запор върху дружествен дял

• Запорът върху дружествен дял е мярка,която действа при търговци /ООД, ЕООД и др./.След вписването на запора,въпросният съдружник-длъжник не може да се разпорежда с дела си в дружеството:да го продава,заменя или по какъвто и да е друг начин да процедира с него;
• Съгласно Закона за търговския регистър наложения запор върху дружествения дял следва да се отрази по партида на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и по този начин става публично известен факт;
• Така наложения запор е с изключително неблагоприятен ефект върху търговеца-длъжник от една страна и от друга за неговите съдружници.