Новини

ВКС: Съсобственикът има право на ревандикационен иск срещу друг съсобственик

С Тълкувателно решение по т.дело №3/2020 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд приема, че при иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата му и с това е нарушил владението на ищеца. Не може да се приеме, че ревандикационният иск принадлежи единствено на изключителния собственик или на съсобственика срещу трето за съсобствеността лице, но не и на съсобственика, когато владението му е било отнето от друг съсобственик. Това е неравностойно третиране, което не намира подкрепа в закона, се казва в решението, което е подписано с особено мнение от 13 съдии.

Източник: capital.bg

След намеса на адвокатурата МВР издаде методически указания за правото на адвокатска защита

След среща на зам.-председателя на Висшия адвокатски съвет Ина Лулчева с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, МВР издаде методически указания до всичките си структури да спазват стриктно правото на защита. Конкретният повод е случай от ноември т.г., когато адвокатът от Стара Загора Иван Дойчинов не е бил допуснат да придружи клиентите си в Районно управление на МВР – Чирпан, с мотив, че те са привикани да дадат сведения, но това не са процесуални действия по НПК. В писмото с методическите указания се сочи, че нормата на чл. 56 от Конституцията, съгласно която всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси, а в държавните учреждения той може да се явява и със защитник, има непосредствено действие. В този смисъл „правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес“, се казва в инструкцията.

Източник: capital.bg