Адвокат Тодоров - тарифа

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени във НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която прилагам.

При започване на работата по конкретния случай се сключва договор, като в него се уговаря адвокатския хонорар. Адвокатския хонорар се заплаща преди да започне изпълнението на възложената работа. Възможно е да бъде уговорено адвокатския хонорар да бъде заплатен най-много на две части, като цялостното изплащане трябва да се извърши преди представяне на договора в съд, прокуратура , съдебен изпълнител, органи на предварителното производство и други физически или юридически лица, държавни и общински органи, пред които ще бъде представляван клиента.

Сумите за разходи за заплащане на държавни такси, за експертизи, за пощенски и куриерски услуги, както и всички други разходи, необходими за изпълнението на възложената поръчка, се заплащат от клиента независимо от адвокатския хонорар и преди да бъдат направени плащанията.

Сумите за адвокатски хонорар и за разходи се заплащат в брой в кантората или по банковите сметки на адвоката.

В случай, че някое плащане не бъде извършено в срок, Адвоката си запазва правото да преустанови работата по конкретния случай.

Когато някой клиент се откаже от услугите на адвоката без основателна причина, внесеното от него възнаграждение не му се връща, а се възстановяват само неизразходваните до този момент суми за разходи. Когато се постигне извънсъдебно уреждане на спора или заведеното дело приключи със спогодба, платените адвокатски хонорари не се връщат.

Очакваме ви!
ИЛИ

Заявете час за консултация​