Търговско право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на търговското право:

 • консултации при избор на правно-организационна форма на търговец;
 • учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • консултации във връзка с дейността на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • цялостно административно-правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • консултации, изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • преобразуване – вливане, сливане, отделяне, разделяне – на търговски дружества, кооперации и други юридически лица;
 • прекратяване и ликвидация на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • несъстоятелност на търговци;
 • сделки с търговски предприятия;
 • търговски сделки – изготвяне на търговски договори, консултации във връзка с изпълнението на търговски договори;
 • неизпълнение на търговски договори – последици, представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на търговски договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на търговски договори;
 • консултации, изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.