Ликвидация на ЕООД

ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕООД ВСЛЕДСТВИЕ СМЪРТ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

Едноличния собственик на капитала и Управител на ЕООД,умира.В законовия 3 месечен срок наследниците не назначават нов Управител и същевременно правят отказ от наследство чрез нотариално заверена декларация за отказ.Установява се , че наследниците на починалия собственик на капитала не са предприели действия за продължаване дейността на дружеството.Нещо повече , дееспособните да упражняват търговска дейност наследници , а именно съпруга на починалия собственик от една страна, както и децата в качеството на наследници са удостоверили нотариално отказа си да продължат дейността на дружеството.
Въпреки , че са наследници на починалия собственик на капитала на дружеството , след като не желаят да продължат дейността на ЕООД-то , нямат качеството на лица които да предприемат действията включващи прекратяване и ликвидация на дружеството.След подадена молба до Окръжна прокуратура с искане за предявяване на иск с правно основание чл.155 , ал.1 ,т.2 и т.3 от ТЗ ,във връзка с чл.157 , ал.1 от ТЗ против ЕООД-то за прекратяване на същото поради обстоятелството ,че същото дружество в продължение на три месеца няма вписан управител получихме отказ в който се твърдеше,че видите ли това не е в правомощията на прокуратурата.След подаване на жалба от наша страна Апелативна прокуратура потвърди постановлението на ОП с което същата отказва да внесе искания от нас иск.Мотива на АП за потвърждение на постановлението бе както неприложим в настоящия казус,така и некореспондиращ със законовите разпоредби.Указанията ,които бяха дадени в тази насока са стартиране на процедура по прекратяване и ликвидация на ЕООД-то от наследниците.
Потвърждаването на едно такова несправедливо постановление бе основание да бъде обжалвано пред ВКП като основанията за това бяха незаконосъобразност,неправилност и постановяване на същото при нарушение на съществени процесуални правила.
В мотивите си към жалбата бе цитирана специалната хипотеза на ТЗ относно смъртта на едноличния собственик на капитала за прекратяване на еднолично ООД.
Съгласно разпоредбата на чл.157,ал.1 ТЗ дружество,в което капиталът се притежава от едно физическо лице,се прекратява със смъртта му,ако не е предвидено друго или ако наследниците не поискат да продължат дейността му. Поради липсата на лице,което да заяви това обстоятелство в търговския регистър,прекратяването следва да се извърши от съда по иск на прокурора по аналогия с чл.155,т.2 и 3 ТЗ.
С акт на Върховна прокуратура бе отменено горепосоченото постановление като неправилно и неоснователно с оглед цитираните съображения и се дадоха указания на Окръжна Прокуратура да упражни правомощията си по чл.155,ал.1 т.2 и т.3,вр.чл.157,ал.1 от ТЗ и предприеме мерки за ликвидация на дружеството.В този случай бе образувана процедура по ликвидация на ЕООД по инициатива на прокуратурата след като същата бе сезирана с молба от наследниците.Колкото и трудно и бавно да ставаше всичко в крайна сметка интересите на доверителите ми бяха защитени.