Приемане на наследство по опис от малолетно дете

Като законен наследник на своя баща малолетното дете, действуващо чрез своя законен представител /майка/ реши да бъде стартирана процедура по приемане на наследство по опис. От представените много и различни документи за собственост се установи, че детето притежава идеални части от наследените недвижими имоти и движими вещи. Тук е мястото да се отбележи, че следва да се извърши пълно имуществено проучване на наследодателя, тъй като в молбата-заявление до съда за приемане на наследството по опис се описват подробно, всички установени и известни на наследника движими и недвижими вещи, банкови сметки, дялове и акции от търговски дружества и др., които са били собственост на наследодателя.

Важно е да бъдат описани и посочени изчерпателно всички „активи” на наследодателя. Срокът за подаване на молба-заявлението за приемането на наследството по опис до Районния съд е 3-месечен от датата на узнаване за смъртта на наследодателя.

Този 3-месечен срок за приемане на наследството по опис не важи за малолетни и непълнолетни. При входиране на молбата до Районния съд наред с набора от документи /удостоверение за наследници, препис-извлечение от акта за смърт на наследодателя и т.н./ се заплаща и държавна такса в размер на 25лв. За разглеждане на заявлението съдът събира такса от 20лв. и 5лв. държавна такса за издаване на удостоверение за вписване на приемането по опис в особената книга на районния съд.

След депозиране на молбата за приемането на наследството по опис, по искане на молителя описът може да бъде направен и от съдебен изпълнител, който съставя протокол във който описва всички движими и недвижими вещи. За определяне стойността на вещите се назначава вещо лице. След изготвянето на експертизата от вещото лице и определянето на стойността на вещите, районния съд разпорежда вписването на заявлението за приемане на наследството в особената книга за приемане и отказ на наследство водена към районния съд. За действието по вписване се издава удостоверение на заявителя.