Чл.55 от ЗЗД

По силата на предварителен договор за покупко-продажба и със задължение за построяване на апартамент от страна на строителна фирма, доверителят ми заплаща първата вноска по така сключения договор. В една от клаузите по договора е уговорен изрично срок за завършване, който срок е изтекъл и е станал повод за завеждане на исково производство и претендиране на сумата платена по договора. При оглед на място в присъствието на представител на ответника се установи, че е направен само изкоп с положени основи на сградата, както и изрично бе заявено че в близките години фирмата няма да продължи строителството. В случая бе налице виновно неизпълнение на предварителния договор от страна на строителната фирма, която получи съответната сума по договора на неосъществено основание, която съгласно чл.55 от ЗЗД следваше да върне на доверителя ми. След депозиране на исковата ни молба, съдът постанови своето решение при условията на чл.238 ал.1 от ГПК /неприсъствено решение/ и уважи изцяло исковата ни претенция.