Обжалване на ПАМ

Със ЗППАМ издадена от сектор Пътна полиция на доверителя ми е наложена ПАМ по чл.171,т.4 от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач.

По образуваното по наша жалба дело срещу издадената ПАМ, административно- наказващия орган приложи по делото справка за нарушител, в която се установи, че жалбоподателя е придобил правоспособност за водач на МПС, като успешно е издържал съответния изпит.

Вследствие на успешно положения изпит му е било издадено свидетелство за управление на МПС, чиято валидност обаче е била изтекла 4 години преди издаване на обжалваната ПАМ.

От представената справка от ответника безспорно се установи, че свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя, е с изтекъл срок на валидност към датата на издаване на ПАМ , респ. към датата на издаване на обжалваната заповед то е невалидно и съответно не поражда удостоверително действие. Наличието на свидетелство за управление с изтекъл срок на валидност, както е в процесния случай, е равнозначно на липса на свидетелство за правоуправление.

Предвидената от законодателя цел на ПАМ е превенция и пресичане на самото административно нарушение, а не санкциониране на нарушителя, което се осъществява по друг ред. Фактът, че към момента на издаване на заповедта жалбоподателят вече не е притежавал валидно свидетелство за правоуправление навежда на извода, че процесната мярка, не е наложена в съответствие със закона. Приложението на принудителната административна мярка по чл.171,т. 4 от ЗДвП има за цел да бъде преустановено нарушение от страна на водача.

Като се има предвид обстоятелството, че издаденото на жалбоподателя СУМПС е с изтекла валидност още преди 4г., то издадената заповед се явява издадена без да е налице предмет на изземване. Водачът не е притежавал към датата на издаване на ПАМ валидно СУМПС, по което да е изгубил контролните си точки и да не е изпълнил задължението си след отнемането им по смисъла на чл.157, ал.4 от ЗДвП за връщането му. Обобщението, което следва да бъде направено е, че невалидното свидетелство, т.е. такова с изтекъл срок не произвежда правно действие, съответно не удостоверява правоспособността на водача и следва да бъде подменено. В този смисъл липсват материалноправни предпоставки по чл.171, т.4 от ЗДвП за конкретната ПАМ.