Обжалване на нп с правно основание чл.175,ал.3,пр.1 от ЗДВП

Управление на нерегистрирано моторно превозно средство

С Наказателно постановление на жалбоподателя, бе наложено наказание „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от /шест/ месеца на основание чл.175,ал.3,пр.1 от ЗДвП, за това, че управлява колесен трактор нерегистриран по предвидения от закона ред.

Грешката в случая, според мен която е допуснал административно-наказващия орган при издаване на обжалваното НП е свързана с вида на управляваното МПС /колесен трактор/ и приложимите законови текстове, касаещи неговата регистрация и управление. В описателната част на наказателното постановление изрично е описано, че се касае за колесен трактор с описание на неговата марка и номер на рама.

Встрани от вниманието на органа е останало обстоятелството, че тракторите не подлежат на регистрация към Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР и по реда на Наредба № I-45 oт 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. /ЗРКЗГТ/.

Това е така, тъй като въпросното МПС, като самоходна машина, представляваща колесен трактор принципно не се движи по пътищата отворени за обществено ползване, а евентуалното му движение по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва по ред и начин определен с Наредба.

Съгласно изискванията на Наредба № I-45/24.03.2000г. на регистрация от звената „Пътна полиция“ при областните дирекции на МВР подлежат моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по отворените за обществено ползване пътища, с изключение на посочените в чл.1, ал.4 от Наредбата, между които изключения попадат и тракторите .

Следва също така да се отбележи, че тези машини подлежат на регистрация по силата на чл.11,ал.1 от Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и на чл.2,ал.1,т.1 от Наредба № 2/03.02.2016г. ако са с мощност на двигателя над 10 kW, т.е АНО в обстоятелствената част на НП би следвало да установи каква е мощността на двигателя на ползвания колесен трактор. Обстоятелство, останало напълно неизследвано от наказващия орган.

Неизследването на обстоятелството, касаещо мощността на колесния трактор води до неустановяване на основния елемент от съставомерността на деянието- дали се касае за моторно превозно средство с двигател над 10 kW, за да подлежи изобщо на регистрация по ЗРКЗГТ. Изобщо въпросът дали подлежи на регистрация селскостопанската техника, каквато безспорно е колесния трактор, по кой ред и от кой орган не е изяснен при издаване на наказателното постановление.

След като в хода на АНП не е установена мощността на МПС, не би могло да се установи дали и по кой ред -този на ЗДвП или този на ЗРКЗГТ подлежи на регистрация процесното МПС. Тъй като и наказващия орган не е посочил в своя акт мощността на МПС, то не може да се прецени как същият е приел, че МПС подлежи на регистрация по ЗДвП.

Неслучайно и в разпоредбата на чл.10г,ал.3 от ЗРКЗГТ е посочено, че на лицето, което управлява самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW по местните пътища, отворени за обществено ползване, и което се извършва по изключение за извършване на селскостопански и горскостопански дейности, каквито са били и извършваните от жалбоподателя /отглеждане на краставици/, при липса на селскостопански и/или горски пътища, не се налага глоба по чл.175, ал.3 от Закона за движението по пътищата.

Дали тракторът е с мощност под или над 10 kW не е посочено при описание на съставомерните елементи на обвинението в АУАН и НП, а това е било абсолютно необходимо, тъй като както вече се посочи, чл.175, ал.3 от ЗДвП е неприложим в случаите когато мощността на самоходната техника е в рамките на посочената в чл.10г,ал.3 от ЗРКЗГТ.

На следващо място в чл.1,ал.4 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. са изброени изчерпателно МПС, които не подлежат на регистрация. Това са: тролейбусите; верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини; МПС, предназначени за състезания по затворен маршрут; велосипедите с допълнително монтиран двигател; инвалидните колички с двигател; трактори; бавнодвижещи се ПС, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се ПС.

Управляваният от жалбоподателят колесен трактор, представляващ безспорно по смисъла на закона селскостопанска техника, дава основание да се приеме, че управляваното МПС е сред визираните в чл.1,ал.4 от Наредба № I-45/24.03.2000 г. изключения за ПС, които не подлежат на регистрация по реда на горецитираната наредба. При това положение, неправилно АНО е приел, че в случая се касае за управление на нерегистрирано МПС, за което се изисква регистрация и поставяне на регистрационни табели.

Безспорно бе установено по делото, че административно-наказаното лице е управлявало трактор, което по смисъла на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ е земеделска техника, която подлежи на регистрация и контрол по смисъла и реда на този специален закон, а не на ЗДвП.

Обобщения извод в случая, който може да бъде направен е, че ЗДвП е неприложим, с оглед на предвидения специален ред за регистрация на този вид техника, а именно: чл.11 от ЗРКЗГТ. Само на това основание издаденото НП се явява незаконосъобразно.