Запис на заповед

• Правната уредба на записа на заповед бихме могли да открием в Търговския закон,където за изброени реквизитите на които тя трябва да отговаря;
• Записът на заповед е ценна книга и представлява добър вариант за писмено и доброволно уреждане на възникнал дълг;
• Едно от големите предимства на записа на заповед е че спестява и скъсява съдебните дела и разноски;
• Записът на заповед е изключително ефикасен и евтин начин да се признае дадено вземане,от значение е единствено подписа поставен върху записа на заповед да бъде на лицето издало записа на заповед;
• При наличие на всички законово предвидени реквизити трудно би могло да се възрази срещу записа на заповед;
• Записът на заповед представлява едно задължение на длъжника, че ще плати определена парична сума при предявяване на записа на заповед или на определения в нея падеж;
• Записът на заповед представлява изпълнително основание по смисъла на ГПК и лесно би могла да се превърне в изпълнителен лист,а оттам и в принудително изпълнително производство.