Участие на защитник в досъдебното производство

• Защитник по смисъла на закона може да бъде лице упражняващо адвокатска професия,както и съпруг,възходящ или низходящ роднина на обвиняемия;
• Съгласно чл.97,ал.1 НПК защитникът може да участва в наказателното производство от момента на задържането на лицето или привличането му в качеството на обвиняем;
• Ако обвиняемия не разполага с необходимите средства за ангажиране на договорен защитник,то органа на досъдебното производство му назначава такъв,а необходимите средства се осигуряват от републиканския бюджет;
• Основното правило от което се ръководи защитника в досъдебното производство е отстояване правата и законните интереси на обвиняемия.