Решаване на делото със споразумение

• Споразумението е един от възможните начини за приключване на делото. Разбира се това е особено предпочитан способ за слагане край на наказателното производство, тъй като спестява много време и усилия и не на последно място разходи свързани с адвокатско възнаграждение и разноски по делото.
• Решаването на делото със споразумение е в интерес и на обвиняемия, тъй като със споразумението може да се определи наказание при условията на чл. 55 НК и без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства (чл. 381, ал. 4 НПК).
• Сключването на споразумение се оказва много удачно и в интерес на клиента и е за предпочитане пред провеждане на съкратено съдебно производство/разбира се ако са налице условията за това/. Това е така, тъй като съобразно последните изменения в НПК които при провеждане на съкратено съдебно следствие съда вече не е обвързан с прилагането на чл. 55 от НК, само едно от възможните / но несигурни негови решения/ .
• За да се приложи диференцираната процедура на споразумението , следва да са налице следните предпоставки :
1. На първо място това да е възможно и разрешено от закона за съответния вид престъпление/ в някой случаи като например за убийство или изнасилване / това е недопустимо.
2. На второ място – да са възстановени или обезпечени причинените от престъплението имуществени вреди.
• Следва да се посочи, че ако споразумението се сключва в съдебната фаза на процеса законът поставя още две задължителни условия:
1. да не е приключило съдебното следствие и
2. да има съгласие на всички страни за прилагане на споразумението.
• Споразумението се сключва между прокурора и защитника на подсъдимия /или обвиняемия/.Последния подписва споразумението последен, ако е съгласен с неговите параметри. По този начин окончателно се преценява и неговата воля, защото именно върху него ще рефлектират последиците от споразумението, тъй като същото има сила на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.
• Основното съдържание на споразумението се изразява в определяне вида и размера на наказанието, което ще се наложи на обвиняемия/подсъдимия.
• Така подписаното от прокурора, защитника и обвиняемия или подсъдимия следва да бъде одобрено от съда . Едва тогава то поражда правните си последици.