Правно положение на обвиняемия в процеса

• Обвиняемия е централна фигура в наказателния процес по дела от общ характер,където е задължително провеждането на досъдебно производство;
• Срещу Обвиняемия е насочено обвинението и в негова полза се осъществява защитата;
• В процесуалното отношение на Обвиняемия ярък израз намира презумпцията за невиновност,както и конституционно гарантираното му право за защита;
• Правата и задълженията на Обвиняемия са ясно дефинирани в закона.Едни от най-важните процесулани права на Обвиняемия са:
да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства;
да дава обяснения по предявеното му обвинение.
• Обвиняемия има право на защитник от привличането му в качеството на обвиняем;
• Обвиняемия е лицето,срещу което са налице доказателства за извършено престъпление и спрямо него могат да бъдат налагани мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда спрямо Обвиняемия.Мерките за неотклонение са изчершателно изброени в НПК и могат да се прилагат само в предвидените случаи и по установения ред.