Мерки за обезпечаване на гражданския иск

• Процедурата по реализиране и обезпечаване на гражданския иск е нормативно регулирана в НПК;
• Съдът и органите на досъдебното производство не следят служебно за реализиране на това право от страна на пострадалия,но са длъжни да му разяснят правото му да предяви граждански иск за вредите причинени му от престъплението;
• Граждански иск се предявява в съдебно производство и не е необходимо в този случай гражданския ищец да доказва обстоятелството,че е подал граждански иск;
• С обезпечението на гражданския иск се осигурява възможност пострадалия от престъплението действително да получи обезщетение за претърпените от него вреди;