Конституиране на граждански ответник в съдебното производство

• Процедурата предвидена в НПК указва реда и условията за привличане към отговорност за причинените от определено престъпление вреди на лица, които не са участвали в извършването му. Тези лица се определят от гражданските закони тъй като съществува отговорност за вреди, причинени от вредоносната дейност на други лица;
• Граждански ответник е лице извън обвиняемия, което по силата на гражданските закони носи наказателна отговорност за неговите действия;
• Възможно е в едно дело да няма граждански ответник. Гражданския иск може да бъде насочен само срещу обвиняемия;

• Фигурата на гражданския ответник възниква по силата на предявения граждански иск;
• Лицето, срещу което е предявен гражданския иск с изключение на обвиняемия, участва в наказателното производство като граждански ответник;
• Гражданският ответник има следните права:
– да участва в наказателното производство;
– да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения;
– да представя доказателства;
– да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси.