Конституиране на частен тъжител в съдебното производство

• С оглед законовите изисквания за образуване на наказателно производство,наказателните дела се делят на такива от общ характер и частен характер;
• Важно е да се знае,че делата от общ характер и по специално образуването на наказателно производство започва при наличието на предвидените в закона предпоставки,а именно:законен повод и достатъчно данни за извършване на престъпление;
• В друга посока са уредени делата от частен характер.При тях започването и ангажирането на наказателна отговорност на дееца зависят само и единствено от волята на пострадалия;
• По принцип идеята на законодателя за диференциране на делата е по ниската степен на обществена опасност на делата от частен характер и факта,че с тях не се засягат в много голяма степен обществените отношения;
• С подаването на тъжба до съда частния тъжител сезира съда с искане за наказателноправна защита и се конституира в производството като страна,която повдига и поддържа обвинението;
• Твърденията на частния тъжител не са доказателства,а подлежат на доказване на общо основание;
• Правата на частния тъжител са подробно изброени в чл.82 ал.1 НК;
• Относно формата на тъжбата,то тя трябва да отговаря на определени законови изисквания,а именно: 1 да е написана на български език, 2.да съдържа сведения за лицето от което изхожда и др.
• В тъжбата си тъжителят излага фактите и обстоятелствата като същия не е длъжен да характеризира правно деянието;
• Тъжбата се подава пред съда ,а не пред органите на досъдебното производство,защото по дела от частен характер такова не се провежда,с изключение на хипотезата визирана в чл.49 НПК,когато то се образува от прокурора;
• Срокът за подаване на тъжбата е 6 месеца от деня,когато пострадалия е узнал,че престъплението е извършено или от деня,в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание,че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.