Извънсъдебно споразумение

• Извънсъдебното споразумение е правен способ за уреждане на съществуващо вземане;
• Сключването му би могло да бъде начин да се облекчи или улесни едно бъдещо съдебно производство;
• В извънсъдебното споразумение се вписва договорената воля на страните за доброволно уреждане на съществуващо вземане и съдържанието на същото се влияе единствено от конкретиката на въпросното правоотношение;
• Изискуемостта на дадени елементи и реквизити закрепени в извънсъдебното споразумение е важна предпоставка за одобрението му от съда.